Táto stránka používa súbory cookies. Kliknutím na „Prijať “ súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení na zlepšenie navigácie na stránke. Ochrana osobných údajov.

Konanie o potvrdení vydržania od 1. mája 2021

V dnešnom článku vám prinášame užitočný prehľad dôležitých legislatívnych zmien, ktoré so sebou prinesie  novela  Civilného mimosporového poriadku. Touto novelou sa mení najmä postup potvrdzovania osvedčenia o nadobudnutí vlastníckeho práva prostredníctvom inštitútu vydržania.  

L'obiettivo dell'emendamento al Codice di procedura civile è principalmente quello di modificare il metodo di certificazione della riserva di proprietà di un bene immobile o del diritto corrispondente a una servitù in modo da non compromettere la tutela del diritto di proprietà, a condizione che venga preservato il principio della certezza del diritto.   

Vyššie uvedené znamená, že po nadobudnutí účinnosti novely, t. j. od 1. mája 2021 už nebude na vydržanie pozemku postačovať iba notárske osvedčenie. Oprávnenie osvedčovania tzv. vydržania sa presunie z notárov na súdy a vznikne tak procesná úprava nového konania – konania o potvrdení vydržania. Dôvodom zmeny sú mnohé prípady, kedy dochádzalo k prevodom pozemkov bez toho, aby majitelia dotknutých pozemkov nemali o danej skutočnosti vedomosť. Príčinou zmeny je aj skutočnosť, že v rámci vydávania osvedčení o vyhlásení vydržania sa vyskytovali rôzne problémy, pri aplikovaní súčasnej právnej úpravy.  

Vydržanie vlastníckeho práva

Hlavným účelom inštitútu vydržania je uviesť do súladu dlhodobý faktický stav so stavom právnym. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva (alebo vecného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu) k veci - nikdy nie iba k jej časti. Je to spôsob nadobudnutia vlastníctva, pri ktorom sa z oprávneného držiteľa po uplynutí zákonom stanovenej doby stáva vlastník. Pri hnuteľných veciach ide o dobu tri roky a pri nehnuteľných veciach viac ako desať rokov.

Právomoc súdov

La nuova giurisdizione dei tribunali consisterà in un procedimento legale per confermare l'acquisizione del diritto di proprietà su un bene immobile o del diritto corrispondente a una servitù per riserva di proprietà. Il tribunale respingerà la richiesta di tale decisione se non sono state soddisfatte le condizioni sostanziali per il possesso da parte del richiedente, creando così spazio per un'efficace difesa della persona i cui diritti sono interessati dal possesso.   

Vyzývacie uznesenie

Novelou sa ustanoví aj povinnosť zverejniť informácie formou tzv. vyzývacieho uznesenia o tom, že niekto žiada takéto potvrdenie vydržania súdom, ktorá má zabezpečiť informovanie dotknutých osôb. Vyzývacie uznesenie sa bezodkladne doručí:

  • navrhovateľovi,
  • účastníkom konania,  
  • okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je predmetná nehnuteľnosť,  
  • all'ufficio distrettuale competente in materia di catasto dei beni immobili di apporre una nota sullo svolgimento del procedimento di conferma del possesso. 

Bezodkladne sa musí zverejniť verejnou vyhláškou v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území je dotknutá nehnuteľnosť. Všetky dotknuté subjekty tak budú mať právo vyjadriť sa a v prípade potreby podať námietky (lehota nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia v Obchodnom vestníku).  

 

Návrh na začatie konania

Il procedimento di conferma del possesso ai sensi del disegno di legge è un procedimento di petizione, chepuò quindi essere avviato solo su istanza, e l'istanza potrà essere presentata dalla persona che sostiene di aver acquisito un diritto di proprietà sul bene immobile o un diritto corrispondente a una servitù mediante il possesso.Il tribunale competente per territorio è quello nella cui circoscrizione territoriale si trova il bene immobile. 

Účastníkmi konania sú:

  • navrhovateľ,
  • la persona che, al momento dell'avvio del procedimento di conferma della riserva di proprietà, ha un diritto di proprietà o un diritto reale sul bene immobile a cui si riferisce il procedimento di conferma della riserva di proprietà registrato sul titolo di proprietà, 
  • správca lesného pozemku a Slovenský pozemkový fond.

Dopo l'emissione di un "avviso di comparizione", anche la parte che ha presentato le obiezioni è parte del procedimento. Se il tribunale respinge le obiezioni sollevate, emette una decisione in base alla quale il ricorrente può richiedere l'iscrizione nel registro fondiario. L'ordinanza di conferma del possesso è una decisione dichiarativa, vale a dire che il tribunale deve necessariamente indicare retrospettivamente nell'ordinanza la data in cui il ricorrente è diventato proprietario del bene immobile. L'ordinanza finale che conferma la detenzione è vincolante per tutti.   

Návrh musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí:

  • una descrizione dei fatti che dimostrino che il richiedente ha soddisfatto i requisiti per l'acquisizione del diritto di proprietà sul bene immobile o del diritto corrispondente alla servitù per riserva di proprietà, 
  • designazione dell'immobile secondo i dati del catasto, 
  • indicazione della data in cui il richiedente ha acquisito la proprietà del bene immobile o il diritto corrispondente alla servitù di passaggio. 

Výška súdneho poplatku pri podaní návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania bude 99,50 €.

Novelizácia Civilného mimosporového poriadku a snaha o zavedenie spravodlivej rovnováhy medzi stranami sporu, teda medzi oprávneným držiteľom a pôvodným vlastníkom je krokom k posilneniu vlastníckeho práva a zvýšeniu právnej istoty narušenej súčasnou právnou úpravou.  

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na: info@grandoaklaw.com

Zdroje:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/68/ZZ_2021_68_20210501.pdf

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8024

https://www.justice.gov.sk

info@grandoaklaw.com